OSS

Idź do spisu treści

Menu główne

Biblioteka

Kto czyta książki, żyje podwójnie
(Umberto Eco)

Biblioteka szkolna – sala nr 3 -  czynna jest codziennie w godzinach:

Poniedziałek
: 10.00 – 13:00
Wtorek
: 10:0013:00
Środa
: 9:00 – 12:00
Czwartek
: 9:00 – 12:00
Piątek
: 9:00 - 12:00


Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)
– sala nr 10 - czynne jest w godzinach:

Bożena Filimoniuk
Wtorek: 10.00-12.00
Czwartek: 9.00 - 12.00

Barbara Walter
Poniedziałek: 9.00 - 11.00

Monika Gliniecka:
Wtorek:  8:00 – 9:00
Środa:  
8:00 – 9:00
Czwartek:  
8:00 – 9:00
Piątek:  
8:00 - 9:00Regulamin korzystania
z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
dla uczniów klas trzecich
       Gimnazjum nr 21 im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II
    w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych w GdańskuRozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Przedmiot Regulaminu
1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników,  materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:
a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych,
b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,
c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych.
2. Każdy Uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, a także z godzinami otwarcia biblioteki podręczników szkolnych.
3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
4. Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje na kartach bibliotecznych użytkowników (karcie czytelnika).
5. Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza na kartach bibliotecznych
użytkowników (karcie czytelnika) .

§ 2
Słowniczek
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:Szkoła - Gimnazjum nr 21 im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych w Gdańsku
Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.
Uczeń – uczeń  klasy trzeciej uprawniony do otrzymania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich
wiadomości i umiejętności.
Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt.  5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).
Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia klasy trzeciej.
Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

Rozdział II
ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
– wypożycza Uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub
– zapewnia Uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać
elektroniczną, lub
– przekazuje Uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub
materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
4. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki.

Rozdział III
PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY
1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.
3 Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
4. Materiały ćwiczeniowe są jednorazowe i nie podlegają zwrotowi.

Rozdział IV
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1
Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych
1. Do wypożyczania podręczników,  materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są uczniowie klasy 3 Gimnazjum nr 21 im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II, którzy rozpoczęli naukę w klasie 3 w roku szkolnym 2017/2018 lub później.
2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 15 września 2017 roku.

§ 2
Okres trwania wypożyczenia
1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 30 września danego roku szkolnego.
2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej w czerwcu danego roku szkolnego.
3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.
4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych
materiałów przed upływem ustalonego terminu.
5. Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

§ 3
Procedura wypożyczania podręcznika
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy przyprowadza Uczniów do biblioteki w celu wypożyczenia im podręczników, materiałów edukacyjnych oraz wydania materiałów ćwiczeniowych.
2. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać Rodziców z Regulaminem na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym oraz zebrać podpisy od Uczniów i Rodziców z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, a w szczególności z informacją o odpowiedzialności za zniszczenie bądź zagubienie podręcznika i materiałów edukacyjnych (Rozdział V niniejszego Regulaminu) – którego wzór stanowi Załącznik nr 2
do Regulaminu.
3. Wychowawca ma obowiązek zebrać podpisy na oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 i najpóźniej do dnia 20 września danego roku szkolnego przekazać Bibliotece.
4. Wychowawca ma obowiązek poinformować Rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.

§ 4
Zmiana Szkoły
1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji
w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych
zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.Rozdział V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1
Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem
1. Uczeń owija podręcznik w okładkę i   przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy  wymiany okładki.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować
podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli
wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie
wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.) oraz materiały edukacyjne.

§ 2
Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego
1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne
zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
2. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów
bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek
oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§ 3
Zakres odpowiedzialności
1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
2. Uczniowie i Rodzice własnoręcznym podpisem oświadczają zapoznanie się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, a w szczególności z informacją o odpowiedzialności za zniszczenie bądź zagubienie podręcznika lub materiałów edukacyjnych - Załącznik nr 2.
3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od Rodziców Ucznia:
– zakupu nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
- zwrotu kosztu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
4. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.
5. W celu uzyskania od Rodziców zwrotu kosztu uszkodzonych lub zniszczonych
podręczników Biblioteka wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi
Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Zwroty należy dokonywać na rachunek dochodów budżetowych Miasta Gdańska.
6. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

§ 4
Zwrot podręczników
1. W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może żądać od Rodziców Ucznia:
1)  zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
2)  zwrotu kosztu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
2. Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor Szkoły.
3. W celu uzyskania od Rodziców zwrotu kosztu niezwróconego w terminie
podręcznika lub materiału edukacyjnego Biblioteka wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Zwroty należy dokonywać na rachunek dochodów budżetowych Miasta Gdańska.
4. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

Rozdział VI
INWENTARYZACJA
1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego celem uzupełnienia zasobów.
3. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania Uczniom i Rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.
3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
6. Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.


opracowała:
mgr Monika Gliniecka
REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
• wypożyczając je do domu;
• czytając lub przeglądając na miejscu.
3. Zbiory czytelni są udostępniane tylko na miejscu.
4. Godziny udostępniania zbiorów są wywieszone do wiadomości uczniów na drzwiach biblioteki i czytelni.
5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy lektury. Wykorzystane materiały winny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
9. W przypadku zmiany szkoły oraz ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
10.  Każdy uczeń ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biblioteki i czytelni.


REGULAMIN ICIM

1. Stanowiska komputerowe w czytelni zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych (wyszukiwania informacji) przy pomocy sieci Internet i pakietów multimedialnych oraz do edycji tekstów.
2.  Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich w celach edukacyjnych .
3.  Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnych rozmów (np. chat) lub gier i zabaw.
4. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i konfiguracji systemu.
5. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania.
6. Można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u bibliotekarza.
7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
8. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania.  Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.
9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
10. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni.
11. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
13. Użytkownik komputera zobowiązany jest do wpisania się w zeszycie użytkownika. Wpisanie się oznacza jednocześnie akceptację regulaminu korzystania ze stanowisk komputerowych w ICIM.

Prenumerowane czasopisma i gazety:

1. Biblioteka w Szkole
2. Biologia w Szkole
3. Charaktery
4. Chemia w Szkole
5. Cogito
6.  Dziennik Bałtyki
7.  Fizyka w Szkole
8. Geografia w Szkole
9. Matematyka
10.  Newsweek
11.  Pani
12.  Polonistyka
13.  Przegląd Sportowy
14.  Psychologia w Szkole
15.  Rachunkowość Budżetowa
16.  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

O bibliotece
Biblioteka Ogólnokształcących Szkół Sportowych mieści się na parterze (w sali nr 3, zaraz przy wejściu do szkoły). Do biblioteki należy także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej znajdujące się w sali nr 13 (obok sekretariatu uczniowskiego).
Uczniowie odwiedzający bibliotekę mają stały dostęp do księgozbioru podręcznego (zawierającego encyklopedie, słowniki językowe i rzeczowe, leksykony, atlasy, poradniki, podręczniki językowe), prenumerowanych czasopism i gazet oraz 9689 książek (w tym: lektury, literatura piękna (również nowości wydawnicze) oraz literatura popularnonaukowa).  Biblioteka gromadzi takżę audiobooki oraz filmy. Wszystkie zbiory  zostały skomputeryzowane w programie MOL Optimum, dlatego też czytelnik może  wyszukiwać książki w katalogu komputerowym. W wypożyczalni dostępny jest dla ucznia komputer z katalogiem zbiorów.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego