OSS

Idź do spisu treści

Menu główne

Rekrutcja SLO

----------------------------------------------
REKRUTACJA DO XXI SPORTOWEGO LO
---------------------------------------------
-

UWAGA GIMNAZJALIŚCI!

Proszę logować się na stronę:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat
i dokonać wyboru szkół zgodnie z instrukcją.
Wydrukowane podanie dostarczyć do szkoły zgodnie z terminarzem.


Klasa 1B - piłka nożna
Klasa 1C - siatkówka dziewcząt i chłopców
Klasa 1D -
piłka ręczna dziewcząt i chłopców
Klasa 1E - hokej na lodzie (połowa klasy) i fitness (druga połowa klasy)PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
- pobierz

KLAUZULA RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) - pobierzREGULAMIN  
REKRUTACJI    UCZNIÓW    DO    KLASY    PIERWSZEJ
XXI   SPORTOWEGO   LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ROK  SZKOLNY  2018/2019


Podstawa  prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia i organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego z dnia 15 października 2012r. (Dz. U. z 2012 r).
3. Zarządzenie Nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w  postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2018/2019, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.1. Podstawą postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego do klasy pierwszej w XXI Sportowym Liceum Ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum jest świadectwo ukończenia gimnazjum zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

1.1 W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat składający dokumenty posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum opatrzonymi nr „1”.

1.2 Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

2. Ogólnokształcące Szkoły Sportowe prowadzą nabór do XXI Sportowego Liceum Ogólnokształcącego do klas z następującymi dyscyplinami sportowymi:
piłka nożna,
• hokej na lodzie,
• piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
• piłka ręczna dziewcząt i chłopców
,
• fitness

W szkole realizowane są następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym:
• język polski
• język angielski
• biologia
• matematyka


W klasach siatkarskich: język polski, język angielski, biologia.
W pozostałych klasach: matematyka, język angielski, biologia.


3. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do XXI Sportowego Liceum
Ogólnokształcącego:

●podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę i wygenerowane przez system przy naborze elektronicznym)
●poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
●poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,     
• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad, o których mowa w p. 11, 12, 13 i 14     
●zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza
informacja od trenera o zaliczeniu prób sprawności  fizycznej wraz z opinią (dostarcza trener)
●pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych)  
●inne dokumenty posiadane przez kandydata potwierdzające jego osiągnięcia w zakresie przedstawionym w p.10
●2 zdjęcia
●karta informacyjna kandydata

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Do w/w dokumentów kandydat dołącza kartę informacyjną.

4. Przy przyjmowaniu uczniów do szkół i klas sportowych uwzględnia się opinię trenera lub instruktora
prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

5. Kandydaci do XXI Sportowego Liceum Ogólnokształcącego, powinni posiadać:

- zaliczenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez trenera albo instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,
- bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.
- pisemną zgodę rodziców

6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej XXI Sportowego Liceum Ogólnokształcącego, po spełnieniu wymagań przedstawionych w p. 4 i 5  decyduje suma punktów możliwych do uzyskania
w procesie rekrutacyjnym  -  maksymalnie 200, w tym:

a) 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza  o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze przelicza się na punkty wg zasady: wynik procentowy z ww. przedmiotów mnoży się przez 0,2.
Również wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

b) 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną zajęć edukacyjnych a także inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

7. Maksymalnie za oceny z języka polskiego  i  trzech  wybranych  przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych  na  świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 80 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się
w procesie rekrutacji – 20 punktów.


8. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się z:
• języka polskiego
• matematyki
• języka obcego
• biologii

9. Sposób przeliczania na punkty ocen z w/w przedmiotów jest następujący:
• stopień  celujący  18 punktów,
• stopień  bardzo dobry  17 punktów,
• stopień  dobry   14 punktów,
• stopień  dostateczny  8 punktów
• stopień  dopuszczający  2 punkty.

10. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które będą uwzględniane
w procesie rekrutacji (maksymalnie 20 punktów):

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem  o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów  finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7 punktów
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
• międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty
• krajowym – przyznaje się 3 punkty
• wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty
• powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w w/w  zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia za osiągnięcia wymienione w pkt.10.

11. Konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów to konkursy z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, geografii, fizyki, historii, matematyki, informatyki.

12. Olimpiady przedmiotowe to: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna i Olimpiada Języka Angielskiego.

13. Wojewódzki Konkurs Biblijny od roku szkolnego 2012/2013 jest konkursem tematycznym.

14. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie) przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od wymienionych kryteriów. Preferencje te nie dotyczą  dodatkowych kryteriów, przy klasyfikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sportowe i zdrowotne).

15. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:
• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
• kandydaci, którzy łącznie uzyskali tę samą liczbę punktów, a w rozbiciu uzyskali najwięcej punktów za:
- osiągnięcia sportowe
- oceny z wybranych przedmiotów wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
- wyniki egzaminu gimnazjalnego,
- inne osiągnięcia.

16.
Kandydatów do XXI Sportowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę za granicą,
(klasę, dany etap edukacji za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się  na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły  na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia (Dz. U. z 2010r. Nr 57, poz. 361).


Uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 20.03.2018 r.
przyjęto do realizacjiPrzewodniczący Szkolnej  
                                       Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Komisji Rekrutacyjnej

  Barbara Walter     
                                                           Bożena Filimoniuk

DYSCYPLINA

DATA, GODZINA, MIEJSCE

TRENER - TELEFON

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW

21-24 maja 2018 r.
godz. 16.30
HALA OLIWIA
Al. Grunwaldzka 470

Bartłomiej Szczypczyk
606-425-722

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

24 maja 2018 r.
godz.15.30
Sala gimnastyczna OSS
Ul. Kołobrzeska 77

Grzegorz Wróbel
694-064-054

PIŁKA NOŻNA

17.05.2018 r.
godz. 8.00
Hala Piłkarska - Balon
ul. Meissnera 5

Tomasz Unton
506-148-167

Tomasz Byszko
516-211-618

HOKEJ NA LODZIE

Hala Oliwia
ul. Al. Grunwaldzka 470

Krzysztof Lehmann
503-158-206

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

18-20 maja 2018 r.
8-10 czerwca 2018 r.
Nowa Karczma

Helena Bochińska
608-514-242

Michał Świrkula
602-647-677

FINTESS

17 maja 2018 r.
godz. 13.00
Sala Gmnastyczna OSS
ul. Kołobrzeska 77

Stefan Gierwatowski
502-831-607TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - PIŁKA NOŻNA:

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - HOKEJ NA LODZIE:

1. Próba szybkości 50m
Wykonanie: na komendę „na miejsca” badany ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej, na sygnał gwizdkiem wybiega, starając się pokonać dystans w jak najkrótszym czasie.

2. Próba skoczności (mocy)- skok w dal z miejsca

Wykonanie: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią – lekkie pochylenie tułowia, ugięcie nóg z równoczesnym zamachem ramion dołem w tył – wymach ramion w przód – energicznie obunóż od podłoża i skok jak najdalej.

3. Próba wytrzymałości (bieg na 1000m – chłopcy, 600m – dziewczęta)

Wykonanie: na komendę „na miejsca” badany ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej, na sygnał gwizdkiem bieg na danym dystansie, starając się pokonać go w jak najkrótszym czasie.

4. Próba siły – podciąganie w zwisie na ramionach
Wykonanie: chwyt drążka nachwytem na szerokości barków (podskoku lub z podwyższenia) – zwis – na sygnał podciąganie ciała tak wysoko, by broda znalazła się nad drążkiem – powrót do zwisu, w którym nie można pozostać dłużej niż 2 sek.

5. Próba zwinności (bieg wahadłowy 4x10)
Wykonanie: przygotowanie miejsca próby z dwiema liniami  odległymi od siebie o 10 metrów z zaznaczonymi na nich zewnętrznie półkolami o promieniu 50 cm. Wysoki start w półkolu przed linią 1 – bieg do drugiego półkola na linii 2, w którym są dwa klocki – zabranie jednego klocka – bieg z nim z powrotem na linię startu – położenie klocka w półkolu –bieg po drugi klocek – powrót i położenie klocka przed linią 1.

6. Siady z leżenia na plecach w czasie 30 sekund
Wykonanie: w leżeniu na plecach nogi ugięte w kolanach pod kątem 90 stopni, stopy rozstawione na odległość 30 cm od siebie, ręce splecione palcami i ułożone pod głową – partner w klęku między stopami leżącego przyciska je do materaca – leżący na sygnał wykonuje siad, dotyka łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia tak, by umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem i znowu wykonuje siad bez odpychania się łokciami od materaca.

7. Próba gibkości
Wykonanie: badany staje na taborecie tak, aby palce stóp były równo z krawędzią, stopy złączone, nogi proste w kolanach – z tej pozycji skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej podziałki centymetrowej poniżej krawędzi taboretu – utrzymanie tej pozycji przez 2 sekundy.

Wynik ogólny.
Uzyskane czasy kandydata z poszczególnych testów wpisywane są w tabelę (stworzoną przez International Ice Hockey Federation),
która zamienia czas na punkty. Przeliczane  przez tabelę  jednostkowe punkty określają wynik ogólny kandydata. Kryterium przyjęcia kandydata jest uzyskanie  poniżej 80 punktów wyniku ogólnego. Wybitni zawodnicy uzyskują wynik około 50 punktów.

Opracował: Krzysztof Lehmann

Zasady i kryteria oceny potencjału  motorycznego kandydatów do I klasy o profilu piłki siatkowej dziewcząt w OSS Gdańsku

Punktem wyjścia do oceny jest pomiar wzrostu, który jest dominujący dla siatkówki. Przy ustalaniu pozostałych kryteriów oceny przyjęto zasadę określenia norm, które badany powinien spełnić aby jego udział w procesie treningowym  pozwalał mu na swobodny rozwój. Wzięto tu pod uwagę jego budowę ciała, możliwości tlenowe i umysłowe. Kolejnej ocenie podlegają testy, które pokazują potencjał badanego w zakresie koordynacji, skoczności, siły i szybkości.
Dodatkowo oceniany jest test motywacji do uprawiania sportu oceniany 0-5 pkt

Kandydat podczas testów sprawnościowych może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Ocena stopnia potencjału motorycznego kandydatki

Ocena składa się z 3 elementów:
1. Określenie wyjściowej ilości punktów na podstawie zakresu wzrostu w jakim znajduje się dana uczennica (liczba punktów odpowiada zakresowi). TABELA 1
2. Kandydatka powinnna spełniać określone normy  (budowy ciała, wytrzymałości i nauki). Za każdą niespełnioną normę zawodniczce odejmuje się 1 punkt od ilości punktów uzyskanych za wzrost. TABELA 2
3. Za wybitne wyniki w testach skoczności siły i szybkości kandydatki otrzymują bonusowe punkty, które dodaje się do ilości punktów przyznanych za wzrost, po ew. odjęciu punktów za niespełnione TABELA
3

Podstawą zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie min 5 punktów w łącznej sumie.


TABELA 1. Zakresy wzrostu dla określenia ilości puktów dla kandydata

Zakresy

dziewczęta

VI

V

IV

III

Punkty

6

5

4

3

III Gimnazjum

> lub równe 185

184-180

179-177

176-174

*kandydaci, których wzrost jest niższy niż przedstawiony w zakresie III nie otrzymują żadnego punktu za wzrost ale ich wyniki dotyczące norm i testów liczą się do oceny.
*kandydat, którego wzrost jest niższy niż przedstawiony w zakresie III, a posiada wybitne uzdolnienia do gry na pozycji libero, otrzymuje 3 punkty.

TABELA 2. Wartości wybitne w testach dla kandydatów

Testy

 

1

2

3

4

Klasa

Skok w dal z miejsca

Wyskok dosiężny

Rzut piłką lek. 2 kg

T - test

 

m

m

m

s

III Gim

2,10

2,95

10,0

10,9

TABELA 3. Ocena kandydata

Stopień

Ilość punktów

Stopień

Ilość punktów

1 - niedostateczny

< lub równe 0

4 - dobry*

5-6

2 - dopuszczający

1-2

5 - bardzo dobry

7-8

3 - dostateczny

3-4

6 - celujący

9-10

*Kandydaci, którzy otrzymują stopień dobry i niżej, zaliczają sprawdzian umiejętności technicznej (odbicie sposobem górnym, odbicie sposobem dolnym, zagrywka szybująca).

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW - STOCZNIOWIEC

1.bieg a 30 m z wysokiego startu

5.2 i ponizej

5 pkt

5.4-5.3 - 4 pkt
5.5-5.6 - 3 pkt
5.7-5.8 - 2 pkt
5.9 i powyżej - 1 pkt

2.bieg a 30 m 6X5 m

11.5 i ponizej

5 pkt

11.3-11.4 - 4 pkt
11.5 - 3 pkt
11.6 - 2 pkt
11.7 i powyżej - 1 pkt

3. bieg na 92 m ze zmianą kroków

28.0 i poniżej

5 pkt

29.6-27.9 - 4 pkt
30.8-29.5 - 3 pkt
31.6-30.7 - 2 pkt
31.7 i powyżej - 1 pkt

4. wyskok dosiężny z miejsca (cm)

50 i wyżej

5 pkt

45-49 - 4 pkt
42-43 - 3 pkt
38-41 - 2 pkt
37 i poniżej - 1 pkt

5. wyskok dosiężny z rozbiegu

56 i wyżej

5 pkt

52-54 - 4 pkt
46-51 - 3 pkt
42-45 - 2 pkt
41 i poniżej - 1 pkt

6. rzut piiłką lekarską 2 kg siedząc zza głowy

6.2 i więcej

5 pkt

5.8-6.1 - 4 pkt
5.2-5.7 - 3 pkt
4.8-5.1 - 2 pkt
4.7 i mnej - 1 pkt

7. odbicia piłki sposobem górnym o ścianę w wyznaczony obszar w czasie 30 s.

35 odbić i więcej

5 pkt

30-34 - 4 pkt
26-29 - 3 pkt
22-25 - 2 pkt
21 i poniżej - 1 pkt

8. zagrywka tenisowa w wyznaczone pola (6 zagrywek)

6 bezbłędnie czyli 12-11 małych punktów

5 pkt

9-10 - 4 pkt
6-7 - 3 pkt
5 - 2 pkt
4 i poniżej - 1 pkt

 

SUMA PUKTÓW UZYSKANYCH ZA SPRAWNOŚĆ

 

PUNKTY ZA WZROST

 

SUMA RAZEM


41-45 ocena bdb
32-40 ocena db
25-31 ocena dst
18-24 ocena dop

Testy: 23, 25.05.2016 Hala Olivia 16.30

L.p.

Test

Data pomiaru

Wynik

Uwagi

1

Koperta z leżenie 10x10 pad za środkiem

2

Skok w dal z miejsca

3

30 m z leżenia

4

Podanie piłki na odległość w lewo

5

Podanie piłki na odległość w prawo

Punkt progowy zaliczający część sprawnościową to 50% (9pkt)

Testy odbędą się 28 maja o godz. 11.00 na boisku OSS

KRYTERIA NABORU FITNESS - plik pdf.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego