OSS

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkursy
Regulamin konkursu


Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Ogólnokształcących Szkół Sportowych w Gdańsku.
2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród uczniów i nauczycieli liceum.
3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego, oceniania zdjęć oraz przyznawania nagród.


Zasady konkursu

1. Temat konkursu:
SZKOŁA W OBIEKTYWIE
2. Czas trwania konkursu – od 15 stycznia 2014r. do 28 lutego 2014r.
3. Konkurs nie jest konkursem otwartym. Uczestnikiem może być każdy uczeń oraz nauczyciel Ogólnokształcących Szkół Sportowych w Gdańsku oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego SMS PZPR w Gdańsku, który spełni wymogi niniejszego regulaminu.
4. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych:
  1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
  2. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
  3. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
  4. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
5. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę.
6. Format prac
   1. JPG (w dobrej rozdzielczości)
  2. Prace należy przesyłać na adres: samolo21@interia.pl
7. Każda praca winna być sygnowana przez autora,  ponadto powinna zawierać adres i numer telefonu autora oraz adres e-mail.
8. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o autorstwie: „Oświadczam, iż jestem autorem przesłanej pracy i nie naruszyłem praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich”. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność organizatora.
9. Uczestnicy przesyłając prace na konkurs, akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje w celach marketingowych, dla celów związanych z konkursem oraz wystawami pokonkursowymi.
10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
11. W skład jury nie wchodzą opiekunowie SU OSS. W skład jury wchodzi dwóch uczniów i dwóch nauczycieli.
12. Jury ocenia prace udostępnione w folderze. Nie zna nazwisk autorów zdjęć
13. Decyzje jury są ostateczne.
14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
15. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
16. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
19. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
20. Regulamin jest dostępny w siedzibie biblioteki, na Facebooku Samorząd Uczniowski OSS, na stronie internetowej szkoły.
21. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje organizator, o ile akty prawne wyższego rzędu nie stanowią inaczej.
22. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej: marzec 2014 r.


Samorząd Uczniowski OSS

Gdańsk, 2014r.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego